Wettelijke bepalingen

Uw privacy. Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd, door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik,

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden, maar worden alleen gebruikt met uw expliciete goedkeuring:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid, ziekte of overlijden.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale overleg / toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie. Mocht ik vanwege een andere reden gebruik moeten maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur. Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit betreffen de volgende gegevens: Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum en -plaats. De datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie + bijhorende prestatiecode’ en de kosten van het consult.

Een klacht? Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over mij, mijn sessies of de therapie. Ik stel het dan zeer op prijs wanneer u mij hierover informeert. Ik zal pogen om met u tot een goede oplossing te komen.

Mocht ons gesprek onvoldoende resultaat hebben opgeleverd, dan kunt u een beroep doen op de diensten van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) Dit is het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg. Hiermee voldoe ik als  zorgverlener aan alle regels van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De SCAG zal proberen met met behulp van een klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen, lukt dit niet dan heeft u als cliënt het recht om de klacht als geschil voor te leggen aan een erkende Geschilleninstantie. Aan de behandeling van de klacht door een klachtenfunctionaris zijn voor  als cliënt geen kosten verbonden.

Mocht er onverhoopt nog niet tot een oplossing gekomen zijn, dan kan u als cliënt uw klacht alsnog indienden bij

  1. de Kerngroep Ethische Vragen (KEV) van de NVAGT . Zie voor routing en klachtafhandeling de website van de NVAGT (link: http://nvagt-gestalt.org/website/index.php?pag=111), of
  2. de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP.  Zie voor routing en klachtafhandeling de website van de NAP (link: https://www.nap-psychotherapie.nl/93w/meer-informatie-contact/niet-tevreden.html)

Aan deze klachtafhandelingen bij de NVAGT of NAP  zijn wel kosten verbonden.