Wettelijke bepalingen

Uw privacy: Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn en die wij, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij,

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Jouw therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Elke behandelaar is gehouden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden, maar worden alleen gebruikt met jouw expliciete goedkeuring:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor gebruik bij waarneming tijdens onze afwezigheid, ziekte of overlijden.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale overleg / toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor onze financiële administratie. Mochten we, vanwege een andere reden gebruik moeten maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur: Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Dit betreffen de volgende gegevens: Naam, adres en woonplaats, geboortedatum en -plaats. De datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie + bijhorende prestatiecode’ en de kosten van het consult.

Een klacht? Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over ons, onze sessies of de therapie. Wij stellen het dan zeer op prijs wanneer je ons hierover informeert. We zullen dan proberen om tot een goede oplossing te komen.

Mocht ons gesprek onvoldoende resultaat hebben opgeleverd, dan kun je een beroep doen op de diensten van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg. Hiermee voldoen wij als zorgverlener aan alle regels van de Wkkgz (de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

De SCAG zal proberen met met behulp van een klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen, lukt dit niet dan heb je als cliënt het recht om de klacht als geschil voor te leggen aan een erkende Geschilleninstantie. Aan de behandeling van de klacht door een klachtenfunctionaris zijn voor de cliënt geen kosten verbonden.

Mocht er onverhoopt nog niet tot een oplossing gekomen zijn, dan kan je als cliënt jouw klacht alsnog indienden bij:

  1. de Kerngroep Ethische Vragen (KEV) van de NVAGT . Zie voor routing en klachtafhandeling de website van de NVAGT (link: http://nvagt-gestalt.org/website/index.php?pag=111), of
  2. de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP.  Zie voor routing en klachtafhandeling de website van de NAP (link: https://www.nap-psychotherapie.nl/93w/meer-informatie-contact/niet-tevreden.html)

Aan deze klachtafhandelingen bij de NVAGT of NAP  zijn wel kosten verbonden.